:: Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Instytucie Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska w swojej działalności w ramach Studium Podyplomowego prowadzi kilka rodzajów studiów obejmujących swoim zakresem kilkanaście dziedzin związanych z Inżynierią  Środowiska.

„Sieci wodociągowe i kanalizacyjne Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków”
Studium organizowane jest dla absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu:
• prawnych i ekonomicznych uwarunkowań dotyczących działalności przedsiębiorstw, eksploatacji i programowania rozwoju wodociągów i kanalizacji
• biochemii i toksykologii
• hydrauliki, hydrologii i geotechniki,
• ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
• procesów, technologii, urządzeń i obiektów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
• gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych,
• budowy i eksploatacji sieci, zbiorników i pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych
• monitorowania i sterowania układami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. (informacja)
 

8 Edycja SP 144 - świadectwo charakterystyki energetycznej  

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja (zaproszenie 2015)

Studia Podyplomowe  "Chłodnictwo i Klimatyzacja"  są prowadzone przez Instytut Inżynierii Środowiska wraz z Instytutem Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.

Zapraszamy na Edycję 5.