:: Instytut

Instytut Inżynierii Środowiska jest jednym z trzech instytutów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną zatrudniającą około 60 osób.

Pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia projektowe i laboratoryjne oraz seminaria. Instytut prowadzi prace dyplomowe na dwóch specjalnościach: zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza oraz zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby.

Na studiach dziennych, na kierunku inżynieria środowiska realizuje się przedmioty obieralne umożliwiające studentom pogłębianie wiedzy z wybranych dziedzin, takich jak: ogrzewnictwo i ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, ochrona powietrza, inżynieria gazownictwa, wodociągi i kanalizacja, ochrona wód, oczyszczanie wody i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.

Instytut jest jednostką naukowo-badawczą prowadzącą badania naukowe w ramach zadań statutowych, badań własnych i grantów naukowych. Efektami działalności naukowej są publikacje w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz udział w konferencjach naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Instytut świadczy również usługi w zakresie badań i atestacji elementów wyposażenia instalacyjnego budynków, ekspertyz o stanie technicznym urządzeń inżynierii środowiska, doradztwa technicznego, audytingu energetycznego obiektów i systemów.