:: Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków

Strona główna Instytutu Inżynierii Środowiska         

Studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków

 

Rozpoczęcie najbliższej Edycja numer 8 planowane jest na rok akademicki 2013/2014 (październik 2013).


W związku z dużą ilością chętnych proszę o przysyłanie kart zgłoszenie w formie worda na adres e-mail w celu wpisania na listę słuchaczy.

 

Cel i zadania studium Warunki przyjęcia Zgłoszenie Profil kształcenia Ustawy Edycja 2 Edycja 4  

Edycja 3 oraz 6 - Instytut Konstrukcji Budowlanych
 


Dom Pasywny PP - budynek doświadczalno-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Środowiska
(foto: Dom Pasywny IIS)

Cel i zadania studium:
Studium jest przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy:

    interesują się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz oceną energetyczną budynków,

    zajmują się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,

    są pracownikami administracji państwowej lub samorządowej i zajmują się zarządzaniem i planowaniem w budownictwie,

    chcą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do sporządzania „świadectw charakterystyki energetycznej budynku”

Zajęcia są realizowane w trybie dwusemestralnym w ilości 260 godz.,
zjazdy piątkowo-sobotnio-niedzielne.

Koszt studium to 2300,00 zł za semestr (4600,00 całość).

Warunki przyjęcia:

Słuchaczami studium mogą być osoby, które ukończyły magisterskie studia wyższe na dowolnym kierunku i posiadają tytuł magistra lub inżyniera budownictwa, inżynierii środowiska, architektury lub energetyki. Preferowanymi kierunkami są: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, energetyka cieplna lub kierunki pokrewne. Słuchaczami mogą być także osoby posiadające tytuł mgr i pracujące w branżach związanych z budownictwem, administracją mieszkaniową, w samorządach i wydziałach związanych z budownictwem.

Warunkiem przyjęcia na studium jest pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- kartą zgłoszenia (format: word, pdf)
- odpis dyplomu,
- kwestionariusz osobowy (format: word, pdf),
- życiorys techniczny (przebieg pracy zawodowej)

Sekretariat studium

ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
tel. [prefiks]-61-665-21-60
faks: [prefiks]-61-665-24-39

Budynek Wydziału Elektrycznego - pokój 736
z dopiskiem Studium Podyplomowe "Budpas"

Kierownik studium Edycji 2

prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

Kierownik studium Edycji 4

dr inż. Małgorzata Basińska

Kierownik studium Edycji 5

dr inż. Andrzej Górka

Kierownik studium Edycji 7

prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

Kontakt

mgr inż. Grzegorz Matuszczak
e-mail: office_ee@put.poznan.pl
tel. 61-665-21-60,   fax. 61-665-24-39

 

 

Profil kształcenia:

Program Studium obejmuje następujące przedmioty:

Podstawy energetyczne budynków, Ochrona cieplna budynków i zapotrzebowanie ciepła, Techniki pomiarowe - wybrane zagadnienia, Konstrukcje, materiały i technologie w BP, Układy grzewcze i ciepłej wody i ich ocena, Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena, Projektowanie zintegrowane budynków zrównoważonych, Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji, Ocena jakościowa budynków, Ocena energetyczna i świadectwa energetyczne budynków, Techniki monitoringu powykonawczego, Przykłady rozwiązań budynków pasywnych, Praca końcowa i egzamin końcowy.
Zakres programowy Studium zgodny jest z DYREKTYWĄ 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi z dnia 6.11.2008r.,  Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238, 1239, 1240.
Wykładowcami Studium będą pracownicy naukowi oraz specjaliści - praktycy prowadzący działalność związaną z pomocą techniczną i merytoryczną w zakresie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w obiektach budowlanych oraz poprawy jakości środowiska.