::  Publikacje i udział w konferencjach

Janusz WOJTKOWIAK
Politechnika Poznańska

Stanowisko: profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej
Stopnie i tytuły: dr hab. nauk technicznych, mechanika płynów i technika cieplna w inżynierii środowiska

Książki       Artykuły    Referaty

 

Książki

  1. WOJTKOWIAK J.: Laminarne przepływy osiowosymetryczne z dużą blokadą koncentryczną. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Seria Rozprawy, nr 344, Poznań 1999, (stron 120).

  2. POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Eksperymenty w wymianie ciepła. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004 (stron 170).

  3. POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Eksperymenty w wymianie ciepła. Wyd. 2 rozszerzone. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007 (stron 224).
     

               nr 1                                               nr 2 i 3

          

 

 

 

Artykuły 

Artykuły w czasopismach międzynarodowych.

 

1.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Viscosity correction factor for rotameter. Trans. ASME, Journal of Fluids Engineering, USA, Vol. 118, 569-573, September 1996.

2.        WOJTKOWIAK J., KIM W.N., HYUN J.M.: Numerical simulations of a piston-type flowmeter of high linearity. Flow Measurement and Instrumentation (Int. Journal), Elsevier, Manchester, Anglia, Vol. 7, No. 2, 69-75, 1996.

3.        WOJTKOWIAK J., KIM W.N., HYUN J.M.: Computations of flow characteristics of
a rotating-piston-type flowmeter. Flow Measurement and Instrumentation (Int. Journal), Elsevier, Manchester, Anglia, Vol. 8, No. 1, 17-25, 1997.

4.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Simple formulas for thermophysical properties of liquid water for heat transfer calculations (from 0 to 150 oC). Heat Transfer Engineering - An International Quarterly, USA, Vol. 19, No. 3, 87-101, 1998.

5.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Experimental Flow Characteristics of a Annular-Type Flowmeter. Flow Measurement and Instrumentation (Int. Journal), Elsevier, Manchester, Anglia, Vol. 10, No. 2, 117-121, 1999.

6.        WOJTKOWIAK J., HYUN J.M.: Fluid Flow and Heat Transfer in a Pipe Containing
a Coaxially-Rotating Disk. Fluid Dynamics Research
- An International Journal, Japan, Vol. 26, 377-391, 2000.

7.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O: Effect of Cooling on Pressure Losses in U-type Wavy Pipe Flow. Int. Communications in Heat and Mass Transfer, USA, Vol. 27, No. 2, 169-177, 2000.

8.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Friction Factor in U-type Undulated Pipe Flow. Journal of Fluids Engineering. Trans. ASME, USA, Vol. 122, 260-263, 2000.

9.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J., BIERNACKA B.: Measurements of Temperature Distribution in ground. Experimental Thermal and Fluid Science - An International Journal, USA, Vol. 25, 301-309, 2001.

10.    POPIEL C. O., WOJTKOWIAK J.: Experiments on Free Convective Heat Transfer from Side Walls of Vertical Square Cylinder in Air. Experimental Thermal and Fluid Science - An International Journal, USA, Vol. 29, 1-8, 2004.

11.    WOJTKOWIAK J., POPIEL C. O.: Inherently Linear Annular-Duct-Type Laminar Flowmeter.(Technical Brief). Journal of Fluids Engineering. Trans. ASME, USA, Vol. 128, 196-198, 2006. (tekst pdf)

12.    POPIEL C. O., OJEA R.B.,WOJTKOWIAK J.: Efficiency of the Horizontal Single Pin Fin Subjected to Free Convection and Radiation Heat Transfer. Heat Transfer Engineering- An International Quarterly, USA, Vol. 28, No 4, 299-309, 2007.

13.    POPIEL C. O., WOJTKOWIAK J., Bober K.: Laminar free convective heat transfer from isothermal vertical slender cylinder. Experimental Thermal and Fluid Science – An International Journal, USA, Vol. 32, 607-613, 2007.

 

Artykuły w czasopismach Polskiej Akademii Nauk.

 

1.       WOJTKOWIAK J.: Metoda określania termodynamicznie optymalnych parametrów systemu zraszania obudowy bezpieczeństwa siłowni jądrowej. Archiwum Termodynamiki, PAN, nr 1-4, Vol. 11, Warszawa, 57-74, 1991.

2.       WOJTKOWIAK J.: Procedura określania optymalnych wartości głównych parametrów konstrukcyjnych awaryjnych systemów obudowy bezpieczeństwa siłowni jądrowej z reaktorem wodnociśnieniowym. Archiwum Energetyki, PAN, nr 3-4, Warszawa, 111-131, 1992.

3.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Współczynnik oporu przepływu dla rury helikoidalnej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, PAN, nr 2, Wrocław, 273-281, 1995.

 

Artykuły w anglojęzycznych czasopismach naukowych wydawanych w Polsce

 

1.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J., PRĘTKA I., Effect of Ground Cover on Season’s Fluctuations of Ground Temperature. Foundations of Civil and Environmental Engineering. Publishing House of Poznań University of Technology, No. 2, 151-164, 2002.

2.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Investigations of butterfly control valve flow characteristics. Foundations of Civil and Environmental Engineering. Publishing House of Poznań University of Technology, No. 7, 381-395, 2006.

 

Artykuły w ogólnopolskich czasopismach naukowo-technicznych.

 

1.        PIHOWICZ W., WOJTKOWIAK J.: Ocena uwalniania promieniotwórczych izotopów
w czasie awarii okrętowej siłowni jądrowej z reaktorem wodnociśnieniowym. Budownictwo Okrętowe, nr 10, 419-424, 1985.

2.        PIHOWICZ W., BIEŃCZAK K., WOJTKOWIAK J.: Wpływ wymogów bezpieczeństwa siłowni jądrowych z reaktorami wodnociśnieniowymi na procedurę projektowania silników ich awaryjnych zespołów prądotwórczych i analiza typowych niesprawności tychże silników. Dozór Techniczny, nr 2, 45-47, 1985.

3.       POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Wzory aproksymujące własności fizyczne wody przeznaczone do obliczeń wymiany ciepła na PC (w zakresie od 0 oC do 150 oC). Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja (COW), Nr 2, 55-58, 1995.

4.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Wpływ gęstości i lepkości płynu na charakterystyki hydrauliczne elementów armatury. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja (COW) Nr 12, 572-574, 1995.

5.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Wpływ rodzaju wkładki filtracyjnej na straty ciśnienia w filtrze hydraulicznym. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja (COW), Nr 1, 36-40, 1996.

6.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Wzory aproksymujące własności fizyczne powietrza. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja (COW), Nr 3, 14-16 i 26-28, 1997.

7.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Optymalna szczelina międzyżebrowa grzejników konwekcyjnych. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW) , Nr 6, 12-14, 1997.

8.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Opory przepływu nawiewników i wywiewników talerzowych. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 8, 16 i 36-40, 1998.

9.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J., POPIEL P.O.: Wpływ temperatury wody na charakterystykę hydrauliczną grzejnika. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 1, 19-20, 2001.

10.   WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O., JĘDRZEJEWSKI K.: Wpływ parametrów termodyna-micznych powietrza wilgotnego na dokładność pomiaru strumienia masy za pomocą kryzy. Gospodarka Paliwami i Energią, Nr 8, 14-17, 2002.

11.  CYBICHOWSKI F., WOJTKOWIAK J.: Badania porównawcze regulatorów strumienia dla systemów wentylacji i klimatyzacji. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 3, 23-28, 2003.

12.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Wpływ grubości tarczy przepustnicy jednopłaszczyznowej na jej charakterystykę przepływową. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), cz. 1, Nr 9, 27-28, 2003, cz. 2, Nr 10, 24-26, 2003.

13.    POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Wpływ temperatury, ciśnienia i wilgotności na lepkość i gęstość powietrza. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 1, 15-20, 2004.

14.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Wpływ promienia zaokrąglenia krawędzi tarczy przepustnicy jednopłaszczyznowej na jej charakterystykę przepływową. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 3, 3-5, 2004.

15.    POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Równania aproksymujące ciepło właściwe powietrza i pary wodnej na linii nasycenia oraz o niskim ciśnieniu. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 7-8, 54-60, 2004.

16.    POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Wpływ temperatury, ciśnienia i wilgotności na przewodność cieplną powietrza. Przewodność cieplna pary wodnej na linii nasycenia oraz o niskim ciśnieniu. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 10, 24-30, 2004.

17.   WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Straty ciśnienia w przepływie przez łuki p/2 wykonane z rur gładkich. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 3, 26-29, 2006

18.   Szymański M., Wojtkowiak J.: Charakterystyki przepływowe łuków p/2 o przekroju kwadratowym. Cz. 1 – badania doświadczalne. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 10, 30-32, 2006

19.    Szymański M., Latusek A., Wojtkowiak J.: Charakterystyki przepływowe łuków p/2 o przekroju kwadratowym. Cz. 2 – obliczenia numeryczne. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 11, 29-32, 2006

20.    Szymański M., Wojtkowiak J.: Uproszczona metoda wymiarowania i oceny opłacalności gruntowego wymiennika ciepła w układzie wentylacji budynku. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW), Nr 7-8, 55-58 i 63, 2007.

 

Artykuły w uczelnianych Zeszytach Naukowych

 

1.       WOJTKOWIAK J.: Silnik turbogazowy jako źródło napędu w ciężkiej trakcji samochodowej - analiza parametrów i wskaźników pracy. Zeszyty Naukowe PP, Seria MRiP, nr 21, 67-81, 1982.

2.       PIHOWICZ W., WOJTKOWIAK J.: Zagadnienie możliwości stosowania przestrzennie niezależnego modelu transportu do opisu zmian koncentracji promieniotwórczych izotopów wewnątrz obudowy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej z reaktorem wodnociśnieniowym. Zeszyty Naukowe PP, Seria MRiP, nr 28, 47-69, 1987.

3.      WOJTKOWIAK J.: Metoda optymalizacji awaryjnych systemów obudowy  bezpieczeństwa elektrowni jądrowej z reaktorem wodnociśnieniowym. Zeszyty Naukowe PP, Seria MRiP, nr 35, 301-317, 1990.

4.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Wpływ temperatury wody na wskazania rotametru. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria Budownictwo Lądowe, nr 43, 129-142, 1995.

5.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz. O.: Laminarny przepływomierz szczelinowy (badania eksperymentalne). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Inżynieria Środowiska, z. 41, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 157-167, 1999.

 

 

 

Referaty 

Referaty opublikowane w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych

 

1.     POPIEL Cz.O., WOJTKOWIAK J.: Własności fizyczne wody przeznaczone do obliczeń cieplnych na komputerach PC (w zakresie od 0oC do 150oC). Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Air Conditioning and District Heating”, Wrocław'95, 539-540, 1995.

2.       WOJTKOWIAK J., KIM W.N., HYUN J.M.: Numerical simulations of a rotating-piston-type flowmeter. KSME - Konference, Seoul National University, September 1996, South Korea, Proceedings of the KSME Thermal and Fluid Engineering Division, 53-58, 1996.

3.        POPIEL C.O., WOJTKOWIAK J., Convective heat transfer in a wavy pipe flow. 11th Int. Heat Transfer Conference 1998, Kyongju, South Korea, Proceedings of 11th IHTC, Vol. 3, 145-150, 1998.

4.      WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Opory przepływu nawiewników i wywiewników talerzowych. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji "Air Conditining and District Heating", Wrocław - Szklarska Poręba'98, 541-547, 1998.

5.      WOJTKOWIAK J., POPIEL C.O.: Effect of Air Realease from Heated Water on Pressure Losses and Convective Heat Transfer in a Pipe Flow. 3rd Baltic Heat Transfer Conference, Gadańsk 22-24 September 1999. Progress in Engineering Heat Transfer, Editors: B. Grochal, J., Mikielewicz, B. Sunden, Institute of Fluid-Flow Machinery Publishers, Gdańsk, Poland, 423-430, 1999.

6.      POPIEL C.O., WOJTKOWIAK J., BIERNACKA B.: Measurements of temperature distributions in soil. Proceedings of the ASME-ZSITS International Thermal Science Seminar, Bled, Slovenia, June 11-14, Ed. A.E. Bergles and I. Golobic, 157- 161, 2000

7.       WOJTKOWIAK J., POPIEL C.O.: A new laminar gap-type flowmeter (experimental investigations). 14th Int. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2000, 27-31 August, Praha, Czech Republic, Mechanical and Heat Transfer Processes and Equipment – Summaries 3, p. 130 (streszczenie), CD-ROM of full texts.

8.        BIERNACKA B., WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Temperatute distributions in soil during summer time (experimental data). Warmeaustausch und Erneurbare Energiequellen, VII Internationales Symposium, Szczecin-Łeba, 18-20 września 2000, 47-54, 2000.

9.       POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J., BOBER K.: Some Experiments on Natural-convective Heat Transfer from Slender Vertical Cylinder. Proceedings of the 5th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamcs, Thessaloniki, Greece, September 24-28, 2001, Ed. G.P. Celata, P. Di Marco, A. Goulas, A. Mariani, Edizioni ETS, Vol. 1, 651-654, Pisa 2001.

10.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Entrance Length and Pressure Drop in an Entry Gap Flow. Proceedings of the 5th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamcs, Thessaloniki, Greece, September 24-28, 2001, Ed. G.P. Celata, P. Di Marco, A. Goulas, A. Mariani, Edizioni ETS, Vol. 3, 1809-1813, 651-654, Pisa 2001.

11.   WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Hydrodynamic Optimization of Field-type Ground Heat Exchanger (Optymalizacja przepływowa gruntowego wymiennika ciepła typu rura Fielda). X International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 651-656, Wrocław-Szklarska Poręba, 2002.

12.    BOBER K., WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Free Heat Convection from a Vertical Tube (Konwekcja swobodna ciepła na pionowych rurach). X International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 69-74, Wrocław-Szklarska Poręba, 2002.

13.    POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J. (30%), BOBER K.: Natural Convective Heat Transfer from Vertical Walls of Cube and Square Prism in Air”, Proceedings of the 12th International Heat Transfer Conference Elsevier SAS, Heat Transfer 2002, 669-674, Grenoble, France, 2002.

14.    POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J., PRĘTKA I.: Semi-empirical formula for the natural ground temperature distribution. 9th International Conference on Thermal Energy Storage „FUTURESTOCK’2003”, Vol. 1, 33-38, Warsaw, Poland, 2003.

15.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Pressure Losses in Elbows of Ventilation Systems (Comparison of Numerical Calculations and Literature Data) (Straty ciśnienia w kolanach systemów wentylacji – porównanie wyników symulacji numerycznych i danych literaturowych). XI International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 109-114, Wrocław-Szklarska Poręba, 23-26.06.2005.

16.    CYBICHOWSKI F., WOJTKOWIAK J.: Experimental and Numerical Investigations of Control Valve Flows (Badania doświadczalne i symulacja numeryczna przepływów w zaworze regulacyjnym). XI International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 695-700, Wrocław-Szklarska Poręba, 23-26.06.2005

17.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Experimental and numerical investigations of butterfly control valves flow characteristics. 17th Int. Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA), 27-31 August, Praha, Czech Republic, (Summaries 3, Hydrodynamic Processes, p. 808), CD-ROM of full text (15 pages) , 2006.

18.    POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Experiments on free-convection heat transfer from vertical slender cylinders. 17th Int. Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA), 27-31 August, Praha, Czech Republic, CD-ROM of full texts (8 pages), 2006. (poster1)  (poster2)

19. Urbanowicz-Gorska A., Wojtkowiak J.: Heat Transfer in Helical Pipes (Wymiana ciepła w rurach helikoidalnych). XII International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 505-510, Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29.06.2008.

20. Urbanowicz-Gorska A., Wojtkowiak J.: Pressure Drop in Helical Pipes (Opory przepływu w rurach helikoidalnych). XII International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 499-504, Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29.06.2008.

21. Rzeźnik I., Wojtkowiak J.: Effect of Solar Radiation Absorptivity on Window Thermal Characteristics (Wpływ absorpcji promieniowania słonecznego na bilans cieplny pionowych przezroczystych przegród budowlanych). XII International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 445-500, Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29.06.2008.

22. Szymański M., Wojtkowiak J.: Analysis of Whole Year Operation of Pipe Earth-to-Air Heat Exchanger Couplet with Building Ventilation System (Analiza calorocznej pracy rurowego gruntowego wymiennika ciepla RGWC w układzie wentylacji mechanicznej budynku mieszkalnego). XII International Conference “Air Conditioning, Air Protection and District Heating”, 493-498, Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29.06.2008.

 

 

Referaty opublikowane w materiałach krajowych konferencji naukowych

 

1.        WOJTKOWIAK J.: Model matematyczny atmosfery obudowy bezpieczeństwa siłowni jądrowej w sytuacjach awaryjnych i przykład jego zastosowania. Materiały XIV Zjazdu Termodynamików, AGH - Kraków'90, zeszyt 2, 883-890, 1990.

2.        WOJTKOWIAK J., PIHOWICZ W.: Metoda maksymalizacji skuteczności termodynamicznej systemu zraszania obudowy bezpieczeństwa siłowni jądrowej. Materiały XIV Zjazdu Termodynamików, AGH - Kraków'90, zeszyt 2, 891-899, 1990.

3.        POPIEL Cz.O., WOJTKOWIAK J., DEMBECKI F.: Charakterystyka przepływowa typowego filtra hydraulicznego. Materiały XI Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, WAT - Warszawa'94, część IIa, 174-179, 1994.

4.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Opory przepływu i krytyczna liczba Deana dla rury helikoidalnej. Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej
i Procesowej, Gdańsk-Sobieszewo'95, tom I, 176-179, 1995.

5.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Wyznaczanie dwuwymiarowego pola temperatur metodą analogii elektrycznej. Materiały XVI Zjazdu Termodynamików - Kołobrzeg'96. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 197-206, 1996.

6.        POPIEL Cz. O., WOJTKOWIAK J.: Analiza danych dotyczących właściwości fizycznych powietrza przeznaczonych do obliczeń cieplnych. Materiały V Ogólnopolskiego Sympozjum nt "Zastosowanie Mechaniki Płynów w Inżynierii Środowiska. Gliwice-Wisła'97, 264-279, 1997.

7.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Badania eksperymentalne przepływomierza tłokowego. Materiały XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Częstochowa'98, PAN Komitet Mechaniki, Sekcja Mechaniki Płynów, Politechnika Częstochowska - Instytut Maszyn Cieplnych, tom 2, 129-134, Częstochowa 1998.

8.        POPIEL Cz.O., WOJTKOWIAK J.: Badania eksperymentalne konwekcji ciepła w rurze falistej. Materiały X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Wrocław-Świeradów'98, Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje Cz. 2, 710-715, Wrocław 1998.

9.        WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Laminarny przepływomierz szczelinowy - teoria i badania eksperymentalne. VI Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII ŚRODOWISKA ’99, Materiały sympozjum, 123-132, Gliwice - Wisła, 9-12 czerwca 1999.

10.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Laminarny przepływ wsteczny w przewodzie typu „rura w rurze” wywołany przesłoną po stronie napływowej. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Arturówek k/Łodzi 18-22 września 2000, Cieplne Maszyny Przepływowe (Turbomachinery) Vol. 117, Tom II, Łódź 2000, 187-192.

11.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O., SZAWUŁA P.: Charakterystyka przepływowa zaworu motylkowego (badania eksperymentalne). VII Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA ’2001, Gliwice - Wisła, 6-9 czerwca 2001, 91-99.

12.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O., RÓŻAŃSKI J., BRONIARZ-PRESS L.: Modelowanie przepustowości podciśnieniowej przewodów elastycznych. VII Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA ’2001, Gliwice - Wisła, 6-9 czerwca 2001, 135-145.

13.    POPIEL Cz.O., WOJTKOWIAK J, SZULC M.: Charakterystyka przeciwprądowego rekuperatora do odzysku energii cieplnej powietrza wentylacyjnego. XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Gliwice - Szczyrk, wrzesień 2001, Tom 2, 257-264.

14.    WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Optymalizacja hydrodynamiczna przepływu pierścieniowo-rurowego. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Warszawa – Augustów, 23-26 września 2002, Zbiór Referatów – CD (pełne teksty).

15.   WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Badania doświadczalne i obliczenia numeryczne charakterystyk przepływowych przepustnic jednopłaszczyznowych VIII Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA ’2003, Gliwice - Wisła, 2003, Materiały Sympozjum, 131-139.

16.  CYBICHOWSKI F., WOJTKOWIAK J.: Wstępna weryfikacja modelu CFD dla symulacji turbulentnych przepływów wewnętrznych VIII Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA ’2003, Gliwice - Wisła, 2003, Materiały Sympozjum, 65-73.

17.   OJEA R.B., WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O: Temperature distribution in a horizontal single long pin fin. XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków 15-18 czerwca 2004, AGH-Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych, PAN-Komitet Termodynamiki i Spalania, Tom II, 613-623.

18.   WOJTKOWIAK J., POPIEL Cz.O.: Wykorzystanie powietrza w badaniach przepływowych elementów instalacji wodnych. IX Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA ’2007, Gliwice - Wisła, 2007, Materiały Sympozjum, 229-237.

19.  WOJTKOWIAK J.: Badania doświadczalne i obliczenia numeryczne strat ciśnienia na wlocie i w nawrocie rury Fielda. IX Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA ’2007, Gliwice - Wisła, 2007, Materiały Sympozjum, 239-247.

20.  Szymański M., Wojtkowiak J.: Wpływ zmian parametrów powietrza na opory przepływu w układzie wentylacji z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC). IX Ogólnopolskie Sympozjum ZASTOSOWANIE MECHANIKI PŁYNÓW W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA ’2007, Gliwice-Wisła, 2007, Materiały Sympozjum, 219-227.

21.   POPIEL Cz.O., Wojtkowiak J.: Weryfikacja doświadczalna obliczeń numerycznych laminarnej konwekcji swobodnej na pionowym cylindrze. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy Tom 2, Koszalin-Darłówko, 2007, 831-840.

 

Adres służbowy:
Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań,
tel. +48 (61) 6652442, fax. +48 (61) 6652439
e-mail: janusz.wojtkowiak@put.poznan.pl