:: Pracownicy

Janusz WOJTKOWIAK
Politechnika Poznańska

Stanowisko: profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej
Stopnie i tytuły: prof. dr hab. nauk technicznych, mechanika płynów i technika cieplna w inżynierii środowiska

 

Przynależność do organizacji zawodowych i naukowych, pełnione funkcje:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (członek od 1991 r.), European Nuclear Society (członek od 1992 r.), Sekcja Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (członek od 1999 do 2007 r.), Sekcja Ciepłownictwa, Klimatyzacji i Zaopatrzenia w Wodę Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, podsekcja Ciepłownictwa i Klimatyzacji (członek od 2007 - nadal), Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN (członek od 2007 - nadal)
K
oordynator instytutowy (od 2000 r.) i wydziałowy (od 2002 r.) programu Socrates/Erasmus, prodziekan ds. Badań naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej (2002 –2008 r.), dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej (od 2008 r.)

Obszar badań:
Badania doświadczalne i modelowanie matematyczne przepływów wewnętrznych w przewodach o złożonej geometrii. Optymalizacja cieplno-przepływowa urządzeń i systemów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Liczba publikacji:
Autor lub współautor ponad 100 publikacji, w tym 2 monografii i 13 artykułów w czasopismach międzynarodowych z „Listy filadelfijskiej”. Ponadto współautor 46 prac badawczych nie publikowanych oraz 15 opracowań zastosowanych w praktyce.
Najważniejsze publikacje w:
Journal of Fluids Engineering, ASME Trans. (USA), Heat Transfer Engineering - An Int. Quarterly (USA), Fluid Dynamics Research - An Int. Journal (Japonia), Flow Measurement and Instrumentation - Int. Journal (Anglia), International Communications in Heat and Mass Transfer (USA), Experimental Thermal and Fluid Science - An Int. Journal (USA), Archiwum Termodynamiki (PAN-Warszawa), Archiwum Energetyki (PAN-Gdańsk), Inżynieria Chemiczna i Procesowa (PAN-Wrocław).

Adres służbowy:
Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań,
tel. +48 (61) 6652442, fax. +48 (61) 6652439

e-mail: janusz.wojtkowiak@put.poznan.pl