:: Publikacje pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska

Publikacje książkowe

Większość publikacji pracowników Instytutu można zakupić bezpośrednio w Wydawnictwie Politechniki Poznańskiej, jak i w Księgarni "Politechnik"

Nowości wydawnicze 2014


Autor: KACZOREK D.KOCZYK H.
ISBN: 978-83-7775-324-8
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2013 Liczba stron: 171

OGRZEWANIE PŁASZCZYZN NA OTWARTEJ PRZESTRZENI MODELOWANIE I ANALIZA EKSPLOATACYJNA:
W pracy zaprezentowano analizę zjawisk wymiany ciepła na powierzchni i wewnątrz płaszczyzny grzejnej usytuowanej na otwartej przestrzeni.
Płaszczyzny grzejne zamontowane na otwartej przestrzeni to specyficzny przypadek powierzchniowych systemów grzewczych. Do tego typu systemów grzewczych zaliczamy ogrzewanie trawiastych muraw stadionów, ogrzewanie chodników, podjazdów, parkingów, betonowych płyt mostów, tarasów itd.
Scharakteryzowano podstawowe czynniki klimatyczne i ich wpływ na procesy występujące na powierzchni, takie jak: promieniowanie, konwekcja, paro-iwanie oraz zamieszczono skróconą charakterystykę cieplną gruntów. Przedstawiono model matematyczny wymiany ciepła w płaszczyźnie grzejnej a odpowiadający mu model numeryczny, składający się z dwóch modułów: dwuwymiarowej wymiany ciepła w gruncie (pionowy przekrój) oraz topnienia śniegu na powierzchni wraz ze szczegółową definicją warunków powierzchniowych.
Model numeryczny zweryfikowano na drodze eksperymentalnej. Pomiary przeprowadzono na stanowisku badawczym dla trzech typów płaszczyzn grzejnych, różniących się między sobą konstrukcją poniżej poziomu terenu oraz rodzajem nawierzchni. Uzyskano stosunkowo dobrą zgodność wyników pomiarów wynikami otrzymanymi z modelu. W podsumowaniu podano wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.

Alicja Ewa Urbanowicz, Janusz Wojtkowiak

Metoda obliczeń wymienników ciepła z pionową wężownicą

Wydawca:
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2013
Wymienniki ciepła wyposażone w wężownice, są powszechnie stosowane w energetyce, przemyśle chemicznym i spożywczym, elektronice, inżynierii środowiska i medycynie. Wężownicę otrzymuje się przez nawinięcie rury na pobocznicę walca.
W tej książce są rozważane dwa przypadki użycia pionowej wężownicy do schładzania płynu przepływającego w jej wnętrzu za pomocą płynu znajdującego się na zewnątrz. Pierwszy przypadek odnosi się do wykorzystania chłodu zmagazynowanego w wodach powierzchniowych (tzn. w naturalnych lub sztucznych zbiornikach, takich jak jeziora, stawy, baseny przeciwpożarowe) do utrzymania komfortu cieplnego w obiektach wypoczynkowo-turystycznych. Przykładem systemu stosowanego w takich obiektach jest rewersyjna pompa ciepła, której praca w okresie letnim wygląda następująco: skraplacz pompy ciepła współpracuje z wężownicą umieszczoną przy dnie jeziora, natomiast jej parowacz jest sprzężony z układem mechanicznej wentylacji budynku.


 
Autor: Kaźmierski Tomasz

Zastosowanie analizy wielokryterialnej do doboru pompowni kanalizacyjnych
 
Wydawnictwo: Politechnika Poznańska.
Rok 2013. ISBN: 978-83-7775-296-8
 
Opis:  plik pdf
 
 


Oleśkowicz - Popiel Czesław
Wojtkowiak Janusz

Właściwości termofizyczne powietrza i wody
W monografii przedstawiono wyniki przeglądu i analizy dostępnych najnowszych danych dotyczących właściwości termofizycznych powietrza i wody. W szczególności dokonano wyboru równań dostępnych w literaturze, a w przypadku ich braku opracowano własne proste równania aproksymujące najbardziej wiarygodne i dokładne dane eksperymentalne i teoretyczne. Na podstawie tych równań sporządzono tablice danych termofizycznych dla powietrza suchego o ciśnieniu 1 bar i dla wody na linii nasycenia.

Indeks: ISBN 978-83-7143-955-1
Rok wydania: 2010   Wydanie: I   Stron: 162

EKSPERYMENTY W WYMIANIE CIEPŁA (wyd.2. - 2007)

 

CZ. OLEŚKIEWICZ-POPIEL J. WOJTKOWIAK
 

W książce przedstawiono podstawy teoretyczne i techniki realizacji wybranych doświadczeń z wymiany ciepła zawierające propozycje stanowisk badawczych oraz wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia pomiarów i opracowania ich wyników. Materiał obejmuje zagadnienia ustalonego i nieustalonego przewodzenia ciepła, konwekcji ciepła w przepływach wewnętrznych i przy opływie ciał wraz z elementami promieniowania ciepła. Drugie wydanie rozszerzono o opis analogii konwekcji ciepła i masy oraz technikę sublimującego naftalenu, a także o podstawy obliczania niepewności wyników pomiarów i uogólniania wyników badań doświadczalnych. Na końcu zamieszczono dodatki z właściwościami fizycznymi powietrza, wody, pary wodnej nasyconej i wybranych ciał stałych - niezbędne do opracowania wyników doświadczeń i obliczeń wymiany ciepła.

(zakup - Księgarnia "Politechnik)                 

(zakup - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej)

Wcześniejsze publikacje

OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE PROJEKTOWANIE MONTAŻ EKSPLOATACJA

Halina Koczyk (red.)

Rok wydania: 2005    Liczba stron: 479

Książka „Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż, eksploatacja" zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą najczęściej stosowanych instalacji ogrzewań wodnych oraz ich miejscowych źródeł ciepła i może pełnić funkcję podręcznika.
Książka logiczna i przemyślana, o przejrzystym układzie treściowym, w sposób uporządkowany wprowadza czytelnika w całość zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Stanowi ona praktyczne kompendium niezbędnej wiedzy. W sposób przystępny omówiono poruszane w książce zagadnienia, które opierają się na aktualnych normach, przepisach oraz danych o urządzeniach i elementach znajdujących się na rynku.
Na wstępie omawiane są zagadnienia związane z reżimem cieplnym budynku, począwszy od rozdziału przedstawiającego metodykę obliczeń cieplnych i wilgotnościowych przegród budowlanych, poprzez omówienie wymagań ochrony cieplnej budynku, obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepła, a skończywszy na obliczaniu zapotrzebowania na moc cieplną ogrzewanych pomieszczeń. Następna grupa poruszonych zagadnień dotyczy poszczególnych elementów instalacji ogrzewań wodnych (grzejniki konwekcyjne i promieniujące, przewody, systemy instalacyjne, źródła ciepła, zabezpieczenia, automatyka) ich obliczeń i doboru, oraz rozwiązywania układów instalacji i ich projektowania z uwzględnieniem nietypowych i nowoczesnych rozwiązań (kominki, instalacje solarne). Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym w książce są sprawy związane z kosztami eksploatacyjnymi i zagadnieniami prawnymi związanymi z rozpoczęciem inwestycji (sprawa ograniczania zużycia ciepła przez budynki, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji zmniejszającej zużycie ciepła, wybór paliwa, zagadnienia prawne). Mając podaną wiedzę techniczną można zaprojektować instalację centralnego ogrzewania i następny rozdział zawiera właśnie projekt kilku wybranych rozwiązań instalacji centralnego ogrzewania dla tego samego budynku. Przedstawione powyżej zagadnienia zamyka rozdział dotyczący wyceny kosztów inwestycji wraz z kosztorysami wybranych rozwiązań projektów instalacji centralnego ogrzewania. Ostatnie rozdziały dotyczą warunków technicznych montażu instalacji co. oraz jej eksploatacji. Na końcu zamieszczono wykaz najważniejszych norm związanych z ogrzewnictwem i bogatą bibliografię.
Książka przedstawia nie tylko najnowszy stan wiedzy z zakresu problematyki ogrzewnictwa, ale i praktyczne jej zastosowanie.
Pozwala mi to wysoko ją ocenić i zalecać studentom jako podręcznik instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Sądzę, że również wysoko ocenią tę książkę inżynierowie praktycy zajmujący się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zwłaszcza, że uzupełnia ona nieliczną ofertę literatury dotyczącej nowoczesnych rozwiązań instalacji ogrzewczych.  

(zakup - Księgarnia "Politechnik)